Veni Vidi Vici
강지원 (kang ji won…   |   20210222

· 가수명  |   강지원 (kang ji won), 이석찬 (Lee seok chan)
· 앨범명  |   Veni Vidi Vici
· 발매일  |  20210222
· Tags  | #루미넌트엔터테인먼트 #음원유통 #루미넌트 #음악 #강지원 (kang ji won), 이석찬 (Lee seok chan)
20
· 연관앨범  |
Veni Vidi Vici
 
 verybody put your hands up
 Honghong 루의 첫 미니앨범

[Credit]
Produced by 이솔하, 김민지
Mixed by 이솔하
Mastered by 이솔하


01 Handz up
02 Closer
03 History

  • <
  • >
  • top Button